Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE POD NAZWĄ”LUBIĘ TRENOWAĆ Z…”

§1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest LEGALNA SZTANGA Sp. z o.o. z siedzibą ul. TRAKT BRZESKI
136, 05-070 Sulejówek identyfikuj
ąca się numerem NIP: 8222392418 dalej zwana
„Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z
powszechnie obowi
ązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Konkurs rozpoczyna si
ę dnia 1.10.2023 r. godz.10:00, a kończy się dnia 8.10.2023 r. o
godz. 23:59:59 czasu polskiego.


§2. Uczestnicy i zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie mo
że wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22
Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapozna
ła się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę
na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez
zg
łoszenie udziału w Konkursie;
b) uko
ńczyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiadaj
ących adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
e) wykona Zadanie Konkursowe.
3. Uczestnikiem Konkursu mo
że być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w
§2. ust. 2 Regulaminu.
4. Z udzia
łu Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy
podmiotów
świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na
podstawie umów cywilnoprawnych, a tak
że członkowie najbliższej rodziny
(ma
łżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Celem wzi
ęcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie
konkursowe polegaj
ące na:
1) udost
ępnieniu naszego post konkursowy u siebie w relacji Instastory (i pozostawieniu
go do czasu wyga
śnięcia – 24h)
1) oznaczeniu w komentarzu pod postem konkursowym osoby, z któr
ą najbardziej lubisz
trenowa
ć, albo którą do trenowania chciałabyś namówić, oraz uzasadnij swoją
odpowiedź.
(dalej: Zadanie Konkursowe).
6. W Konkursie wezm
ą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe
w czasie trwania Konkursu.
7. Uczestnik mo
że wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuni
ęcia i nie uwzględnienia w Konkursie
wykonanych Zada
ń Konkursowych, których autorzy:
a) nie dzia
łają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) dzia
łają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
c) tworz
ą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszaj
ą regulamin serwisu Instagram
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści
pornograficznych, tre
ści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i
religijnym lub dyskryminuj
ących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub
podmiotów trzecich b
ądź Organizatora.


§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać
jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności
ich praw autorskich maj
ątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
2. Uczestnik o
świadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego
wy
łączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie
jest obci
ążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwil
ą
wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania
Konkursowego bez ogranicze
ń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik
Konkursu (Zwyci
ęzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego
Zadania Konkursowego na nast
ępujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie okre
śloną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz technik
ą cyfrową;
b) w zakresie obrotu orygina
łem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, u
życzenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny ni
ż określony w pkt b –
publiczne wykonanie, wystawienie, wy
świetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a tak
że publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
móg
ł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
wprowadzenie utworu do pami
ęci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i
informatycznych.


§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2
osobow
ą Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć
będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we
wszelkich kwestiach dotycz
ących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień
niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie
Nagroda (dalej: Zwyci
ęzcę). Decyzja Komisji jest ostateczna, co nie pozbawia Uczestnika
prawa do dochodzenia roszcze
ń wynikających z przepisów prawa.
2. Po zako
ńczeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez
Uczestników Zada
ń Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 (słownie: jednego)
Zwyci
ęzcę, który w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe
najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
3. Zwyci
ęzcy Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
a) Zestaw Top i Leginsy o warto
ści 318 zł (słownie trzysta osiemnaście złotych 0/100
groszy)
4. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.
21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT

5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 10.10.2023 r.
6. Zwyci
ęzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez
zamieszczenie Zwyci
ęzcy wskazującego nazwę profilu (konta) w profilu Organizatora w
serwisie Instagram @legalnasztanga najpó
źniej dnia 10.10.2023 r.
7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przes
łana Zwycięzcy w wiadomości
prywatnej w serwisie Instagram.
8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwyci
ęzcę Organizatorowi w
ci
ągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, w wiadomości prywatnej na profilu
Instagram lub w wiadomo
ści e-mial na adres info@legalnasztanga.pl informacji
niezb
ędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu
e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
9. W przypadku nie przekazania przez Zwyci
ęzcę w terminie i na zasadach określonych w
ust. 7 powy
żej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa
wybierze kolejnego Uczestnika otrzymuj
ącego Nagrodę.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialno
ści za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli
brak mo
żliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez
Uczestnika danych wymaganych do dor
ęczenia Nagrody lub podaniu danych
nieprawid
łowych lub niezgodnych z Regulaminem.
11. Nagroda zostanie przes
łana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez
Zwyci
ęzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania
przez Zwyci
ęzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie
wszelkich danych umo
żliwiających wysyłkę Nagrody.
12. Fundatorem Nagród jest Organizator.
13. Zwyci
ęzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
14. Zwyci
ęzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając
Organizatorowi stosowne o
świadczenie na piśmie.
15. W Konkursie mo
żna otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
16. Nagroda zostanie wys
łana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
17. Uczestnikowi nie przys
ługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę
pieniężną.


§5. Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z
organizatorem jest mo
żliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny ul. TRAKT
BRZESKI 136, 05-070 Sulejówek oraz na adres e-mail info@legalnasztanga.pl
2. Podstaw
ą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda
Uczestników na udzia
ł w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes
administratora, w szczególno
ści w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia
roszcze
ń.
3. Dane osobowe Uczestników b
ędą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu, wy
łonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji
a w przypadku Zwyci
ęzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody,
wydania Nagrody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
że stanowi warunek wydania Nagród
Zwyci
ęzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
5. Dane osobowe b
ędą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego
zako
ńczeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikaj
ącego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od
ko
ńca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotycz
ą, tj. dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usuni
ęcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo
cofn
ąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofni
ęcie
zgody wymaga zg
łoszenia elektronicznego na adres e-mail info@legalnasztanga.pl
8. Odbiorc
ą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe,
podmioty z którymi wspó
łpracuje Organizator w ramach usług księgowych i
podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególno
ści jak
KAS, organy
ścigania.
9. Dane osobowe nie s
ą przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.


§ 6. Reklamacje
1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem
„Reklamacja: Konkurs “LUBI
Ę TRENOWAĆ Z” na adres e-mail info@legalnasztanga.pl
lub adres korespondencyjny Organizatora ul. TRAKT BRZESKI 136, 05-070 Sulejówek
zwi
ązanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po
zako
ńczeniu Konkursu.
2. Pismo zawieraj
ące reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres
do korespondencji na który wys
łana zostanie odpowiedź na reklamację.
3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamacj
ę listem
poleconym wys
łanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wy
łącza prawa
Uczestnika do dochodzenia roszcze
ń przysługujących mu na podstawie powszechnie
obowi
ązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2023 r.
2. Konkurs nie jest loteri
ą promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zak
ładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i
nie podlega regu
łom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej
ustawy.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez
potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn le
żących
wy
łącznie po stronie Uczestnika.
4. Regulamin Konkursu udost
ępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem
publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL:
https://legalnasztanga.pl/regulamin-konkursu/ i w siedzibie Organizatora.
5. Organizator zobowi
ązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego
za
łatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem
Konkursu.
6. S
ądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo
zgodnie z przepisami prawa.
7. Niniejszy Konkurs nie jest w
żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany
ani popierany przez serwis Instagram ani z nim zwi
ązana.
8. Podmiotem wy
łącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a
Uczestnicy wyra
żają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności
mog
ącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o
dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mog
ą być dokonywane wyłącznie z
przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowi
ązujących przepisów prawa.